Stowarzyszenie Oficerów 5 Dywizji Wojska Polskiego "Kresowiak"
Nawigacja
Strona Główna
Zarząd
Statut Stowarzyszenia
Kontakt
Księga Gości
Aktualności
Galeria
Deklaracja Członkowska
Forum
Do Pobrania
Szukaj
Z dawnych lat...
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Nieaktywowany Użytkownik: 24
Najnowszy Użytkownik: vioxx
Statut Stowarzyszenia
S T A T U T

 

S T A T U T

STOWARZYSZENIA OFICERÓW

PIĄTYCH DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO

"KRESOWIAK"

 

 

 

 

Stowarzyszenie Oficerów  Piątych Dywizji Wojska Polskiego "KRESOWIAK" zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, samorządną organizacją skupiającą oficerów i kombatantów piątych dywizji Wojska Polskiego, zachowującą neutralność światopoglądową i polityczną. Wzajemne stosunki między członkami oparte są na zasadzie równości podmiotowej. Każdemu członkowi przysługują takie same prawa i obowiązki.

Cechą Stowarzyszenia jest wzajemna pomoc, życzliwość i pomoc drugiemu członkowi Stowarzyszenia, a także żołnierski szacunek i koleżeństwo.

Stowarzyszenie broni honoru i godności wszystkich jego członków.

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto GUBIN, województwo lubuskie.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

§ 4

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zapis §3 Statutu stosuje się odpowiednio.

 

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 6

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia  występują oficjalnie w ubiorach organizacyjnych zatwierdzonych przez  Walne Zebranie.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

 

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

1. Integracja środowiskowa oficerów i kombatantów służących w jednostkach i instytucjach 5-tych Dywizji Wojska Polskiego i jednostkach wojskowych kontynuujących te tradycje.

2. Prowadzenie działalności związanej z kultywowaniem tradycji Piątych Dywizji Wojska Polskiego i jej oddziałów.

3. Rozwijanie, propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających patriotyzmowi, obronności i pogłębiania wiedzy historycznej o Wojsku Polskim.

4. Stała współpraca z instytucjami  Ministerstwem Obrony Narodowej, a w szczególności z jednostkami wojskowymi kontynuującymi tradycje Piątych Dywizji Wojska Polskiego.

5. Gromadzenie i ochrona pamiątek związanych z działaniem i funkcjonowaniem Piątych Dywizji Wojska Polskiego.

 

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Udział członków Stowarzyszenia w kształtowaniu postaw patriotycznych i obronnych.

2. Zajmowanie stanowisk w ważnych sprawach publicznych stanowiących przedmiot statutowych zainteresowań Stowarzyszenia.

3. Organizowanie uroczystości oraz zapewnieniem udziału członków Stowarzyszenia w obchodach świat wojskowych i państwowych oraz rocznic historycznych w kraju i za granicą.

4. Współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w realizacji celów statutowych.

5. Publicystyczną działalność w środkach masowego przekazu w sprawach związanych z działalnością statutową.

6. Udzielanie pomocy i doradztwa prawnego członkom Stowarzyszenia.

7. Tworzenia i gromadzenia funduszy na cele statutowe.

8. Umacnianie koleżeńskich więzi.

9. Prowadzenie zebrań i spotkań i spotkań środowiskowych.

 

§ 10

Realizacja celów o których jest mowa w § 8 opiera się na społecznej pracy członków. Stowarzyszenie może jednak zatrudniać do prowadzenia działalności statutowej inne osoby.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Stowarzyszenie składa się z członków:

a) zwyczajnych;

b) honorowych;

c) zbiorowych;

d) wspierających.

 

§ 12

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby, które:

1. Służyły albo służą w jednostkach wojskowych i instytucjach Piątych Dywizji lub w tych, które przejęły tradycje Piątych Dywizji oraz posiadają stopień oficerski lub są kombatantami Piątych Dywizji;

2. Złożyły akces przystąpienia do Stowarzyszenia wraz z deklarację członkostwa;

3. Będą opłacać ustaloną składkę na rzecz Stowarzyszenia;

4. Będą brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.

Od kandydatów na członka Stowarzyszenia wymagany jest pisemny akces do Stowarzyszenia a prawa członka nabywa się po pozytywnym stanowisku Zarządu Stowarzyszenia.

Członkowie założyciele stają się z mocy prawa członkami Stowarzyszenia, jednakże dodatkowo składają pisemny akces o przystąpieniu (deklaracja).

 

§ 13

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba, której  na umotywowany wniosek Zarządu zostanie przyznany ten tytuł na Walnym Zebraniu. Członkowie honorowi są zapraszani do udziału w imprezach Stowarzyszenia, mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.

 

§ 14

Członek zbiorowy zostaje członkiem Stowarzyszenia gdy spełni następujące wymogi:

a) zgłosi chęć przystąpienia na piśmie (deklaracja przynależności);

b) wnosić będzie na rzecz Stowarzyszenia wkład finansowy albo w inny sposób wspierać działalność Stowarzyszenia;

c) wskaże osobę jaka go będzie reprezentowała w pracach Stowarzyszenia na prawach członka zwyczajnego.

Członek zbiorowy jest reprezentowany przez jednego upoważnionego przedstawiciela.

 

§ 15

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba honorująca cele statutowe Stowarzyszenia i udzielająca pomocy finansowej lub rzeczowej Stowarzyszeniu;

2. Członkowie wspierający  korzystają z praw przysługującym członkom zwyczajnym określonym w § 16 pkt 3-4 oraz przysługujący członkom honorowym;

3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Walne Zebranie na umotywowany wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 16

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1. Czynnego i biernego wyboru do władz stowarzyszenia;

2. Uczestniczenia w zebraniach z głosem decydującym;

3. Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;

4. Noszenia odznaki, oznak i stroju organizacyjnego Stowarzyszenia;

5. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia;

6. Reprezentowania Stowarzyszenia z upoważnienia zarządu na zewnątrz.

 

§ 17

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek;

1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;

2. Przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

3. Dbać o dobra imię Stowarzyszenia;

4. Przestrzegać zasad honoru i koleżeńskości;

5.  Opłacać regularnie składkę członkowska.

 

§ 18

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje:

1. Z chwilą śmierci;

2. Po złożeniu woli o wystąpieniu z Stowarzyszenia;

3. Niepłaceniu składek przez 6 miesięcy;

4. Nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

5. Za działalność wbrew interesom Stowarzyszenia oraz godzącą w jego dobre imię.

Stany opisane w pkt 3-5 stwierdzane są w drodze uchwały zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 19

Członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu skreślającej go z listy członków albo wykluczającej z członkostwa do Walnego Zebrania. Odwołanie musi być wniesione w ciągu 30 dni od doręczenia członkowi decyzji wykluczającej przez Zarząd i rozpatrzone będzie na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 20

Władze Stowarzyszenia stanowią:

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia;

2. Zarząd Stowarzyszenia;

3. Komisja Rewizyjna.

               

A. Walne Zebranie

 

§ 21

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków. Zwoływane jest nie rzadziej niż dwa razy w roku. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;

2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie planu finansowego;

3. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;

4. Uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;

5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia;

6. Wybór Zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia;

7. Ustalanie wysokości składki członkowskiej;

8. Nadawanie członkostwa zbiorowego, honorowego i wspierającego;

9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania  podejmowane są zwykłą większością głosów  przy obecności co najmniej  połowy członków w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków  co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zebrania.

 

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje się na:

1. Podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;

2. Żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

3. Pisemny wniosek co najmniej 25% członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje je  w terminie  do jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

 

B. Zarząd

 

§ 25

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

Jest wybierany przez Walne Zebranie członków na okres trzyletniej kadencji.

Prezes Zarządu wybierany jest indywidualnie przez Walne Zebranie członków zwykłą większością głosów.

Zarząd liczy 5 członków, łącznie z  prezesem.

Zarząd ze swego składu wybiera wice prezesa, sekretarz oraz skarbnika.

Zarząd nie może działać w składzie mniejszym niż cztero osobowym. Gdyby liczba członków zarządu zmniejszyła się do czterech, muszą oni w terminie 30 dni zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie celem uzupełnienia składu Zarządu.

 

§ 26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania;

2. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

3. Realizacja planu finansowego;

4. Reprezentowanie Stowarzyszenia;

5. Zwoływanie Walnych Zebrań;

6. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych;

7. Opracowywanie planów działania i planów finansowych;

8. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.

 

§ 27

Zarząd może podejmować uchwały przy obecności co najmniej 50% składu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

 

C. Komisja rewizyjna

 

§ 28

1. Komisja składa się z trzech osób (przewodniczącego, sekretarza i członka) wybieranych przez Walne Zebranie na okres 3 lat.

2. W przypadku zmniejszenia ilości członków Komisji rewizyjnej w toku kadencji, uzupełnienie jej składu następuje na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

§ 29

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i regularności opłacania składek członkowskich;

2. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Zarządu oraz wnioskowania co do udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;

3. Uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu;

4. Co najmniej raz w roku przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. Nieruchomości;

2. Ruchomości;

3. Fundusze.

 

§ 31

Fundusze Stowarzyszenia tworzone są z:

1. Składek członkowskich;

2. Darowizn i zapisów;

3. Działalności statutowej;

4. Działalności gospodarczej.

 

§ 32

Fundusze stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.

 

§ 33

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielanych pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa lub wice prezesa oraz skarbnika lub sekretarz.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

 

§ 34

1. Zmiana w statucie Stowarzyszenia następuje na wniosek Zarządu lub co najmniej 30% członków zwyczajnych Stowarzyszenia;

2. Wniosek musi być zgłoszony na piśmie i umotywowany;

3. Zmiana w  statucie lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania przy udziale 50% członków zwyczajnych, większością 3/5 zebranych;

4. Majątek po stowarzyszeniu zostaje przekazany zgodnie  z uchwałą Walnego Zebrania.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Admin
19/01/2012 16:29


     
 
engine: PHP-Fusion v6.01
kasha theme by: sonar from EP

   Strona Główna :: Forum
 
     

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie